لیوان کاغذی دوجداره 110 سی‌سی

110 cc

لیوان کاغذی دوجداره 220 سی‌سی

220 cc

لیوان کاغذی دوجداره 360 سی‌سی

360 cc

لیوان کاغذی دوجداره 480 سی‌سی

480 cc